Word vrienden van 't Zunneke op of volg ons op

Pedagogische visie

Kindcentrum ‘t Zunneke zorgt ervoor dat ouders werk, zorg, opleiding en vrije tijd optimaal kunnen combineren. Wij doen meer dan alleen het opvangen en verzorgen van kinderen.


Wij zien kinderopvang als een instrument dat een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen van 0 -13 jaar. Samenwerking met ouders is daarbij voor ons essentieel. Actieve ouderbetrokkenheid geeft ons inzicht in de wensen van klanten en stelt ons in staat onszelf verder te professionaliseren.

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. ‘t Zunneke wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat kinderen het naar hun zin hebben bij ‘t Zunneke en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Onze pedagogische visie is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de ontwikkelingstheorie van Marianne Riksen-Walraven en de opvoedingstheorieën van Maria Montessori, Lev Vygotsky, Emmi Pikler en de Reggio Emilia-benadering. Volgens deze theorieën biedt ‘t Zunneke de kinderen een uitdagende omgeving met op hun leeftijd afgestemde materialen, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen en waarin zij keuzes kunnen maken en gestimuleerd worden tot zelfstandigheid, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld hun persoonlijke en sociale kwaliteiten te ontwikkelen. De wijze waarop wij met de kinderen omgaan, is gebaseerd op de principes van Thomas Gordon.

Iedere dag geven wij de kinderen ‘de vijf’

De vijf speerpunten in het pedagogisch beleid  ’t Zunneke
Onze pedagogische visie dragen wij uit, door dagelijks de volgende doelen na te streven:

1.    ‘t Zunneke:
Wij zorgen ervoor, dat de kinderen het bij ons naar hun zin hebben en dat zij met een plezierig gevoel terug kijken op hun verblijf bij ons;

2.    Samen en Alleen:
Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen;

3.    Geborgenheid en Veiligheid:
Wij zorgen er voor, dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

4.    Ontwikkeling naar Zelfstandigheid:
Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale kwaliteiten op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

5.    Normen en Waarden:
Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken;

De vijf pedagogische middelen, om de vijf speerpunten te realiseren
Wij hanteren de volgende pedagogische middelen, om de hiervoor genoemde speerpunten te realiseren:
1.    De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind
2.    De interactie tussen de kinderen onderling: de groep
3.    De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten
4.    Ons activiteitenaanbod
5.    Het spelmateriaal dat wij aanbieden

Voor het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerker(s) en/of het bestuur.
 

  • “'Onze kinderen gaan er met veel plezier naartoe en zijn altijd enthousiast over hun ervaringen'”
  • “'De betrokkenheid van de kinderen onderling en de leidsters geeft ons een huiselijk gevoel, zo vertrouwd!'”
  • “Elke keer als ik hier mijn kinderen achter laat weet ik dat ik ze met een goed gevoel weer op kan halen!”